Kirjoitettu

ESMA: LEI-tunnus korostuu varautumisessa MiFID/MiFIR -sääntelyn voimaan tuloon

Euroopan arvopaperimarkkinaviranominen ESMA korostaa lehdistötiedotteessaan LEI-tunnuksen merkitystä yhteisöjen varautumisessa MiFID II ja MiFIR -sääntelyn noudattamiseen. ESMA julkaisi lehdistötiedotteen (Briefing on the Legal Entity Identifier) herättääkseen finanssialalla toimivien yhteisöjen huomion ja helpottaakseen yhteisöjen varautumista MiFID II -sääntelyn noudattamisen alkamiseen 3.1.2018.

Tiedotteessaan ESMA ilmaisee odottavansa finanssimarkkinoilla toimivien tekevän kaikki tarvittavat valmistelut varmistaakseen valmiutensa LEI-tunnusta edellyttävän MiFID II -sääntelyn noudattamiseen jo hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta eikä lykkäämään varautumista. ESMA perustaa näkemyksensä aikaisempaan EMIR-raportoinnin soveltamisen alkuun liittyneisiin kokemuksiin. ESMA kehottaa kaikki raportointivelvollisia yhteisöjä valmistautumaan sääntelyn voimaan tuloon mahdollisimman pian ja viivytyksettä. Etukäteinen varautuminen kannattaa, jottei arvopaperikaupankäyntiin tule katkoksia. Mikäli yhteisöllä ei ole LEI-tunnusta sääntelyn voimaan tullessa, pankit ja muut arvopaperinvälittäjät tulevat kieltäytymään asiakkaan toimeksiantojen toteuttamisesta, kunnes tämä pystyy noudattamaan sääntelyn vaatimuksia.

ESMA:n puheenjohtaja Steven Maijoor lausuu ESMA:n tiedotteessa*:

”ESMA odottaa kaikkien kauppapaikkojen ja sijoitusyhtiöiden varmistavan MiFID II -sääntelyn vaatimusten noudattamisen LEI-tunnusten osalta jo hyvissä ajoin ennen uuden sääntelyn voimaan tuloa 3.1.2018.

LEI-tunnukset ovat keskeisessä asemassa uudessa MiFID-kaupparaportoinnissa sekä sen tukevan olennaisesti lainsäätäjän työtä markkinoiden läpinäkyvyyden ja valvonnan parantamiseksi. On tärkeää, että sijoitusyhtiöt ja kauppapaikat tekevät tarvittavat toimet LEI-tunnuksien hankkimiseksi hyvissä ajoin. 

LEI-tunnuksen hankinta ei ole vaikea prosessi. Jos näkee hiukan vaivaa, LEI-tunnuksen voi hankkia lyhyessä ajassa ja se maksaa muutamia satoja euroja. LEI-tunnus säästää Sinun aikaasi ja kustannuksia pitkällä tähtäimellä sekä tuo lisäarvoa asiakkaillesi, vastapuolillesi ja lainsäätäjälle.”

Hinta voidaan kilpailuttaa
LEI-tunnuksen voi hankkia myös vaivattomasti ja edullisesti. LEI-tunnus.fi säästää sinulle selvää aikaa ja rahaa. Halvimmillaan LEI-tunnuksen voi hankkia hintaan 89,00 EUR LEI-tunnus.fi -palvelun kautta. Palvelu on helppokäyttöinen ja suunniteltu asiakkaalle mahdollisimman helpoksi.

Tätä et tiennyt LEI-tunnuksesta?
LEI-tunnus koostuu 20:stä merkistä. Se on alfanumeerinen koodi, joka mahdollistaa finanssimarkkinoilla toimivien oikeushenkilöiden selkeän ja yksilöivän tunnistamisen. LEI-tunnus kehitettiin finanssikriisin seurauksena mahdollistamaan oikeushenkilöiden maailmanlaajuinen tunnistaminen. LEI-tunnus on osoittautunut luotettavimmaksi oikeushenkilöiden tunnistamismenetelmäksi ja siksi lainsäätäjät ovat omaksunut sen laajaan käyttöön niin Euroopan Unionissa (EU) kuin maailmanlaajuisestikin.

LEI-tunnus:

 • Parantaa olennaisesti markkinoiden valvontaa ja läpinäkyvyttä; se tuottaa liiketoimintaan hyötyjä kustannussäästöjen, paremman riskienhallinnan ja toiminnan tuottavuuden lisääntymisen kautta.
 • On merkittävä tekijä MiFID II -sääntelyn mukaisesti harmonisoidussa kaupparaportoinnissa. LEI-tunnus varmistaa raportoidun tiedon laadun ja luotettavuuden; sekä
 • On välttämätön yhtiöille, jotka ovat velvollisia raportoimaan finanssialan lainsäädännön mukaan. LEI-tunnuksen avulla myös sovitetaan yhteen kaupparaportointitietoja läpinäkyvyyden ja sääntelyn tarkoituksiin.

*käännös LEI-tunnus.fi

Kirjoitettu

PRH: Emoyhteisöjen tiedot täytyy ilmoittaa 27.9.2017 alkaen

PRH:n mukaan LEI-tunnusta hakevien tai uudistavien yritysten ja yhteisöjen täytyy 27.9.2017 alkaen ilmoittaa tiedot emoyhteisöistään tai emoyhteisöjen puuttumisesta. Ilmoitettavia tietoja ovat suoran ja ylimmän kirjanpidollisen emoyhteisön tiedot tai tieto siitä, että emoyhteisöjä ei ole taikka niitä ei haluta tai voida ilmoittaa.

Seuraavat tiedot vaaditaan: suoran ja ylimmän emoyhteisön osalta:

 • emoyhteisön nimi ja Y-tunnus tai yhteystiedot
 • emoyhteisön mahdollinen LEI-tunnus
 • emoyhteisön käyttämät tilinpäätösstandardit
 • emoyhteisön ja LEI-tunnusta hakevan tai uudistavan yhteisön välisen suhteen kesto
 • luettelo mahdollisista asiakirjoista, joilla osoitetaan emoyhteisön suhde LEI-tunnusta hakevaan tai uudistavaan yhteisöön, esimerkiksi konsernitilinpäätös.

Ylin emoyhteisö voi myös olla sama kuin suora emoyhteisö.

Mitä teet, jos emoyhteisöjä ei ole tai et voi ilmoittaa niiden tietoja?

Emoyhteisöä ei ole, jos LEI-tunnusta tai sen uudistamista hakevan yhteisön omistajat ovat yksityishenkilöitä. Mikäli emoyhteisön tietoja ei voida ilmoittaa, on annettava syy, miksi tietoja ei voida ilmoittaa.

Alla olevassa kuvassa yksinkertaistettuna, mitä omistusyhteisö tarkoittaa:

 

Lähde: Suomen LEI-kilpailutus Oy (2017), PRH (2017)

Kirjoitettu

Finanssivalvonta: LEI-tunnuksen käyttövelvoite laajenee arvopaperikaupassa

Uudistuva EU:n arvopaperisääntely (MiFID II, MiFIR ja EMIR) edellyttää jatkossa, että rahoitusvälineiden kaupparaportoinnissa Finanssivalvonnalle ja johdannaiskauppaan liittyvässä EMIR-raportoinnissa yhteisöasiakkaat yksilöidään kansainvälisellä LEI-tunnuksella (Legal Entity Identifier). Kaupparaportoinnissa henkilöasiakkaat yksilöidään suomalaisella henkilötunnuksella tai vastaavalla ulkomaisella tunnuksella.

Tyypillisesti tällaisia rahoitusvälineitä ovat esimerkiksi pörssissä noteerattavat osakkeet ja joukkovelkakirjalainat. Kaupankäynnin koolla tai luonteella ei ole merkitystä, kaikki raportointivelvoitteen piirissä olevat kaupat raportoidaan siten, että kauppaan liittyvät yhteisöt on yksilöitävä LEI-tunnuksella.

Kaupparaportointivelvoite ei koske sijoitusrahasto-osuuksien merkintää tai lunastusta, joten tältä osin yhteisöjen LEI-tunnusta ei tarvita. Sen sijaan noteerattujen sijoitusrahasto-osuuksien (ETF) kaupankäynti kuuluu kaupparaportoinnin piiriin, jolloin LEI-tunnus tarvitaan.

Yhteisöasiakkailla pitää olla LEI-tunnus

 • rahoitusvälineiden johdannaiskauppaan liittyvässä EMIR-raportoinnissa 1.11.2017 alkaen ja
 • rahoitusvälineiden kaupparaportoinnissa Finanssivalvonnalle 3.1.2018 alkaen.

Mikäli yhteisö ei ole hankkinut LEI-tunnusta, rahoitusvälineisiin liittyviä kauppoja tai johdannaissopimuksia ei voida jatkossa toteuttaa. Sijoituspalvelujen tarjoajat ja johdannaissopimuksissa kaupankäynnin osapuolet eivät voi raportoida yhteisöjen arvopaperikauppoja ilman LEI-tunnusta. Yhteisöjen osalta muuta kuin LEI-tunnusta ei jatkossa voi enää käyttää.

Sijoituspalvelujen tarjoajat voivat vaatia lisäksi yhteisöasiakkailtaan LEI-tunnusta jo pelkästään palvelukokonaisuuteen liittyvän asiakkuuden perusteella. Tämä on palveluntarjoajien ja yhteisöasiakkaiden välinen sopimusasia, jossa palvelun tarjoajien on arvioitava, mitä kaikkia tietoja kyseiset palvelut yhteisöasiakkailta edellyttävät.

Suomessa LEI-tunnuksen voi saada Patentti- ja rekisterihallitukselta (PRH)

 • kaupparekisteriin merkitty toimija (esim. osakeyhtiö tai kommandiittiyhtiö)
 • säätiörekisteriin merkitty säätiö tai
 • muu Y-tunnuksen saanut toimija (esim. sijoitusrahasto tai julkisoikeudellinen yhteisö).

Lisätietoja LEI-tunnuksen hakemisesta PRH:n verkkosivuilla

Lähde: Finanssivalvonta (2017)